nutka na dziś...

.

www.evolia-art.com

Pamiętaj! Kopiowanie zdjęć bez mojej zgody, jest naruszeniem praw autorskich.

czwartek, 7 maja 2015

"Łzę w perłę zamienić drogą:
To ambicja poety, to jego pragnienie,
To cel, to jego życie, jego przeznaczenie. "


sobota, 2 maja 2015

,,,A po­nieważ ra­zem z każdym zacho­dem słońca gi­nie ja­kaś sta­ra praw­da, a z każdym je­go wscho­dem rodzi się no­wa, po­nieważ każda noc gwiaździs­ta roz­rzu­ca po niebie na­siona przyszłych tęsknot i marzeń, po­nieważ po­cie­cha bez praw­dy jest da­rem­na, a praw­da jest gorzka bez po­cie­chy, którą da­je nadzieja, dla­tego udzielo­ny zos­tał ludziom dar opo­wiada­nia, gdyż tyl­ko dzięki je­mu je­dyne­mu można dot­rzeć do te­go da­lekiego, jaśniejące­go pun­ktu, gdzie w końcu zet­kną się wie­czne równo­leżni­ki - praw­da i marze­nie.
 Eduard Bass

"Im głębiej ból przenika wasze istnienie, 
tym większą radość możecie w nim pomieścić."


drobnostki...

"Nie należy lekceważyć drobnostek, 
bo od nich zależy doskonałość."

Michał Aniołuwierz...

„Uwierz, że potrafisz i już jesteś 
w połowie drogi.” 

Theodore Rooseveltpiątek, 1 maja 2015

...

"Tylko pamiętaj, by zawsze być sobą i nie bać się mówić tego, 
co myślisz, albo tego, by głośno marzyć."

J.A. Redmerski