nutka na dziś...

.

www.evolia-art.com

Pamiętaj! Kopiowanie zdjęć bez mojej zgody, jest naruszeniem praw autorskich.

czwartek, 7 maja 2015

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Łzę w perłę zamienić drogą:
To ambicja poety, to jego pragnienie,
To cel, to jego życie, jego przeznaczenie. "

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

niedziela, 3 maja 2015

sobota, 2 maja 2015

,,,Grafika EVOLIA Monika ChmielewskaA po­nieważ ra­zem z każdym zacho­dem słońca gi­nie ja­kaś sta­ra praw­da, a z każdym je­go wscho­dem rodzi się no­wa, po­nieważ każda noc gwiaździs­ta roz­rzu­ca po niebie na­siona przyszłych tęsknot i marzeń, po­nieważ po­cie­cha bez praw­dy jest da­rem­na, a praw­da jest gorzka bez po­cie­chy, którą da­je nadzieja, dla­tego udzielo­ny zos­tał ludziom dar opo­wiada­nia, gdyż tyl­ko dzięki je­mu je­dyne­mu można dot­rzeć do te­go da­lekiego, jaśniejące­go pun­ktu, gdzie w końcu zet­kną się wie­czne równo­leżni­ki - praw­da i marze­nie.
 Eduard Bass
Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska


"Im głębiej ból przenika wasze istnienie, 
tym większą radość możecie w nim pomieścić."

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

drobnostki...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Nie należy lekceważyć drobnostek, 
bo od nich zależy doskonałość."

Michał Anioł


Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

uwierz...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

„Uwierz, że potrafisz i już jesteś 
w połowie drogi.” 

Theodore Roosevelt


Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

piątek, 1 maja 2015

...Grafika EVOLIA Monika Chmielewska

"Tylko pamiętaj, by zawsze być sobą i nie bać się mówić tego, 
co myślisz, albo tego, by głośno marzyć."

J.A. Redmerski

Grafika EVOLIA Monika Chmielewska